Coleoptera Cerambycidae Lamiinae


Page Content

  • List of citations

Miroshnikov, 2006

Information about publication


Miroshnikov, A.I.

Maloizvesnye vidy zhukov-drovosekov (Coleoptera: Cerambycidae) fauny Dal'nego Vostoka Rossii

Miroshnikov, A.I. • 2006

  • Trudy Vshesoyuznogo Entomologicheskogo Obshchestva
  • 77 : 226-234

List of citations

3 recorded citations (publication not or partly analyzed)

  • Quasimesosella Miroshnikov, 2006 : 232 [ nov syn ]
  • Quasimesosella ussuriensis (Cherepanov, 1983) : 232 [ des ]
  • Quasimesosella = Pseudomesosella Miroshnikov, 1989 : 232 • cf. Quasimesosella Miroshnikov, 2006