Insecta Coleoptera Cerambycidae


Page Content

  • List of citations

Gebler, 1848

Information about publication


Gebler, F.A.

Verzeichniss der im kolywano-woskresenskischen Hüttenbezirke südwest Sibiriens beobachteten Käfer mit Bemerkungen und Beschreibungen

Gebler, F.A. • 1848

  • Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou
  • 21 (2) : 317-423